ëõðéí ÓÒÅÄÓÔ×Á ÈÉÍÚÁÝÉÔÙ ÒÁÓÔÅÎÉÊ(ÇÅÒÂÉÃÉÄÙ)

Alexander Danilchenko danil at berdyansk.net
Sat Apr 25 06:41:47 EST 1998


úÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÎÙ × ÇÅÒÂÉÃÉÄÁÈ:
1.äÉÁÌÅÎ
2.áÍÉÎÎÁÑ ÓÏÌØ 2-4-D
3.ðÅÒÉÔÒÏÉÄÙ
ïÂØÅÍÙ ÎÁ ÕÒÏ×ÎÅ ÒÁÊÏÎÎÏÊ ÐÏÔÒÅÂÎÏÓÔÉ.
ôÅÌ.(06153) 4 05 39
E-mail
More information about the Ag-forst mailing list