ðòïäáí ÷áú-2108 éìé ðïíåîñà îá íåôáììïðòïëáô

Alexsandr Mulyava alex at specials.dp.ua
Tue Jul 28 01:04:55 EST 1998


 ðÒÏÄÁÍ ÷áú 2108 1995 ÇÏÄÁ ×ÙÐÕÓËÁ.
 ä×ÉÇÁÔÅÌØ 1300.
 ã×ÅÔ -"÷áìàôá".
 ðÒÏÂÅÇ - 60 ÔÙÓÑÞ ËÍ.
 óÏÓÔÏÑÎÉÅ - ïôìéþîïå.
 éÄÅÑ ÃÅÎÙ - $4999.
 éÌÉ ÐÏÍÅÎÑÀ ÎÁ ÍÅÔÁÌÌÏÐÒÏËÁÔ ÐÏ ÄÏÇÏ×ÏÒÅÎÎÏÓÔÉ.
More information about the Ag-forst mailing list