ðÒÅÄÌÁÇÁÅÍ ÎÁ×ÏÚÏÕÂÏÒÏÞÎÙÅ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ£ÒÙ É ËÏÍÐÌÅËÔÕÀÝÉÅ Ë ÎÉ Í.

óÐÅÃÓÔÁÌØËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑ specials at mail.dnepr.net
Tue Mar 17 04:02:38 EST 1998


  ðÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×ÅÎÎÏÅ ÏÂßÅÄÉÎÅÎÉÅ "óÐÅÃÓÔÁÌØËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑ"
ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÔ:

îÁ×ÏÚÏÕÂÏÒÏÞÎÙÅ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ£ÒÙ É ËÏÍÐÌÅËÔÕÀÝÉÅ Ë ÎÉÍ:

- òÅÍ ËÏÍÐÌÅËÔ ôóî-3â ?10 (ÌÅÎÔÁ ÄÌÉÎÏÊ 160 Í) ÐÏ ÃÅÎÅ 2100
ÇÒÉ×ÅÎ;
- òÅÍ ËÏÍÐÌÅËÔ ôóî-3â ?6 (ÌÅÎÔÁ ÄÌÉÎÏÊ 160 Í, ËÏÒÙÔÏ
ÎÁËÌÏÎÎÏÅ Ó ÒÁÍÏÊ 
  É ÎÁÔÑÖÎÙÍ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ, ÌÅÎÔÏÊ ÎÁ ËÏÒÙÔÏ É ËÏÍÐÌÅËÔ
Ú×£ÚÄÏÞÅË)
  ÐÏ ÃÅÎÅ 3210 ÇÒÉ×ÅÎ;
- òÅÍ ËÏÍÐÌÅËÔ ôóî-2â (ÌÅÎÔÁ ÄÌÉÎÏÊ 160 ÍÅÔÒÏ×) ÐÏ ÃÅÎÅ
3618 ÇÒÉ×ÅÎ;
- ëÏÒÙÔÏ ÎÁËÌÏÎÎÏÇÏ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ£ÒÁ ôóî-660 ÐÏ ÃÅÎÅ 720
ÇÒÉ×ÅÎ;
- òÅÍ ËÏÍÐÌÅËÔ ïóë-25 (ÓÔÏÊÌÏ×ÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ) ÐÏ ÃÅÎÅ 1850
ÇÒÉ×ÅÎ;
- ú×£ÚÄÏÞËÁ ôóî-101 (ÕÇÌÏ×ÙÅ ÐÏ×ÏÒÏÔÎÙÅ) ÐÏ ÃÅÎÅ 34,5
ÇÒÉ×ÎÙ;
- ú×£ÚÄÏÞËÁ ôóî-105 (ÎÁËÌÏÎÎÏÇÏ ÒÅÄÕËÔÏÒÁ) ÐÏ ÃÅÎÅ 36,9
ÇÒÉ×ÅÎ;
- ú×£ÚÄÏÞËÁ ôóî-144 (ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÏÇÏ ÒÅÄÕËÔÏÒÁ);
- ãÅÐØ 3-È ËÏÎÃÅ×ÁÑ (ÄÉÁÍ. 6,0 ÍÍ) ÐÏ ÃÅÎÅ 3,6 ÇÒÉ×ÅÎ;
- óËÒÅÂÏË ôóî-755 ÐÏ ÃÅÎÅ 1,21 ÇÒÉ×ÎÙ;
- óËÒÅÂÏË ôóî-2â ÐÏ ÃÅÎÅ 1,66 ÇÒÉ×ÎÙ.

- ëÕÌØÔÉ×ÁÔÏÒ ëëð-6 ÐÏ ÃÅÎÅ 22000 ÇÒÉ×ÅÎ.
- õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÄÉÆÆÕÚÉÏÎÎÏÊ ÍÅÔÁÌÌÉÚÁÃÉÉ õäí ÐÏ ÃÅÎÅ 20000
ÇÒÉ×ÅÎ;
- ôÅÌÅÖËÁ ÄÌÑ ÐÅÒÅ×ÏÚËÉ ËÏÒÍÏ× ÐÏ ÃÅÎÅ 150 ÇÒÉ×ÅÎ;
- ôÅÌÅÖËÁ ÈÏÚÑÊÓÔ×ÅÎÎÁÑ ÐÏ ÃÅÎÅ 42 ÇÒÉ×ÎÙ;
- ôÅÌÅÖËÁ ÄÌÑ ÐÅÒÅ×ÏÚËÉ ÍÏÌÏÞÎÙÈ ÂÉÄÏÎÏ× ÐÏ ÃÅÎÅ 20,4
ÇÒÉ×ÎÙ;
- äÕÈÏ×ËÁ ÐÅÞÎÁÑ ÐÏ ÃÅÎÅ 26 ÇÒÉ×ÅÎ;
- âÁË ÄÌÑ ÓÙÐÕÞÉÈ ÇÒÕÚÏ× (ÏÂß£Í 200 Ì) ÐÏ ÃÅÎÅ 19,67
ÇÒÉ×ÅÎ;
- æÏÒÍÁ ÄÌÑ ×ÙÐÅÞËÉ ÈÌÅÂÁ ÐÏ ÃÅÎÅ 1,25 ÇÒÉ×ÅÎ;
- óÅËÃÉÑ ÉÚÇÏÒÏÄÉ ?16 (2,0È1,2Í) ÐÏ ÃÅÎÅ 56,6 ÇÒÉ×ÅÎ;
- ÷ÅÄÒÏ ÏÃÉÎËÏ×ÁÎÎÏÅ 12ÌÉÔÒÏ× ÐÏ ÃÅÎÅ 4,8 ÇÒÉ×ÅÎ.          
  
-- 
"óÐÅÃÓÔÁÌØËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑ"
ÔÅÌ. (0562) 37-35-93; 37-35-94; 44-81-80.
áÌÅËÓÁÎÄÒ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ. More information about the Ag-forst mailing list