ðÒÉÏÂÒÅÔÕ ÍÅÔÁÌÌÏÐÒÏËÁÔ: ÌÉÓÔ 5, 6, É 8 ÍÍ ÓÔÁÌØ 65ç.

óÐÅÃÓÔÁÌØËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑ specials at mail.dnepr.net
Wed Mar 18 01:01:11 EST 1998


ëÕÐÌÀ ÌÉÓÔ ÍÁÒËÉ ÓÔÁÌÉ 65ç ÐÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×Á
áÌÞÅ×ÓËÏÇÏ ÉÌÉ úÁÐÏÒÏÖÓËÏÇÏ ÍÅÔÁÌÌÕÒÇÉÞÅÓËÉÈ ËÏÍÂÉÎÁÔÏ×
ÔÏÌÝÉÎÏÊ 5; 6 É 8 ÍÍ × ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÁÈ 15-20 ÔÏÎÎ ËÁÖÄÏÊ
ÐÏÚÉÃÉÉ.
-- 
"óÐÅÃÓÔÁÌØËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑ"
ÔÅÌ. (0562) 37-35-93; 37-35-94; 44-81-80.
áÌÅËÓÁÎÄÒ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ. 



More information about the Ag-forst mailing list