ëÕÐÌÀ ÌÉÓÔ ÍÁÒËÉ ÓÔÁÌÉ 65ç É 45.(ðéóøíï)

Alexsandr Mulyava alex at specials.dp.ua
Wed Nov 11 04:41:43 EST 1998


ëÕÐÌÀ ÌÉÓÔ ÍÁÒËÉ ÓÔÁÌÉ 65ç ÐÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×Á
áÌÞÅ×ÓËÏÇÏ ÉÌÉ úÁÐÏÒÏÖÓËÏÇÏ ÍÅÔÁÌÕÒÇÉÞÅÓËÉÈ ËÏÍÂÉÎÁÔÏ×
ÔÏÌÝÉÎÏÊ 5 É 8 ÍÍ × ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÁÈ 15-20 ÔÏÎÎ ËÁÖÄÏÊ ÐÏÚÉÃÉÉ.
 á ÔÁËÖÅ ÌÉÓÔ ÍÁÒËÉ ÓÔÁÌÉ 45 ÔÏÌÝÉÎÏÊ 4,5-4,8 ÍÍ × ËÏÌÉÞÅÓÔ×Å 10-15 ÔÏÎÎ.

ëÏÎÔÁËÔÎÙÅ ÔÅÌÅÆÏÎÙ: (0562) 37-35-93; 37-35-94; 44-81-80
                     áÌÅËÓÁÎÄÒ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ
More information about the Ag-forst mailing list