ðÒÏÄÁÖÁ: ÎÁ×ÏÚÏÕÂÏÒÏÞÎÙÅ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ£ÒÙ É ËÏÍÐÌÅËÔÕÀÝÉÅ Ë ÎÉÍ.(ðéóøíï)Þ×Ù ÐÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×Á çÕÌÑÊÐÏÌØÓËÏÇÏ

Alexsandr Mulyava alex at specials.dp.ua
Thu Nov 19 01:38:16 EST 1998


 ðÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×ÅÎÎÏÅ ÏÂßÅÄÉÎÅÎÉÅ "óÐÅÃÓÔÁÌØËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑ" ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÔ:

îÏ×ÏÚÏÕÂÏÒÏÞÎÙÅ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ£ÒÙ É ËÏÍÐÌÅËÔÕÀÝÉÅ Ë ÎÉÍ:

- òÅÍËÏÍÐÌÅËÔ ôóî-3â ¼10 (ÌÅÎÔÁ ÄÌÉÎÏÊ 160 Í) ÐÏ ÃÅÎÅ 2100 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- òÅÍËÏÍÐÌÅËÔ ôóî-3â ¼6 (ÌÅÎÔÁ ÄÌÉÎÏÊ 160 Í, ËÏÒÙÔÏ ÎÁËÌÏÎÎÏÅ Ó ÒÁÍÏÊ
 É ÎÁÔÑÖÎÙÍ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×ÏÍ, ÌÅÎÔÏÊ ÎÁ ËÏÒÙÔÏ É ËÏÍÐÌÅËÔ Ú×£ÚÄÏÞÅË)
 ÐÏ ÃÅÎÅ 3210 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- òÅÍËÏÍÐÌÅËÔ ôóî-2â (ÌÅÎÔÁ ÄÌÉÎÏÊ 160 ÍÅÔÒÏ×) ÐÏ ÃÅÎÅ 3618 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- ëÏÒÙÔÏ ÎÁËÌÏÎÎÏÇÏ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ£ÒÁ ôóî-660 ÐÏ ÃÅÎÅ 720 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- òÅÍËÏÍÐÌÅËÔ ïóë-25 (ÓÔÏÊÌÏ×ÏÅ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ) ÐÏ ÃÅÎÅ 1850 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- ú×£ÚÄÏÞËÁ ôóî-101 (ÕÇÌÏ×ÙÅ ÐÏ×ÏÒÏÔÎÙÅ) ÐÏ ÃÅÎÅ 34,5 ÇÒÉ×ÎÉ;
- ú×£ÚÄÏÞËÁ ôóî-105 (ÎÁËÌÏÎÎÏÇÏ ÒÅÄÕËÔÏÒÁ) ÐÏ ÃÅÎÅ 36,9 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- ú×£ÚÄÏÞËÁ ôóî-144 (ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÏÇÏ ÒÅÄÕËÔÏÒÁ);
- ãÅÐØ 3-È ËÏÎÃÅ×ÁÑ (ÄÉÁÍ. 6,0 ÍÍ) ÐÏ ÃÅÎÅ 3,6 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- óËÒÅÂÏË ôóî-755 ÐÏ ÃÅÎÅ 1,21 ÇÒÉ×ÎÉ;
- óËÒÅÂÏË ôóî-2â ÐÏ ÃÅÎÅ 1,66 ÇÒÉ×ÎÉ.

- ëÕÌØÔÉ×ÁÔÏÒ ëëð-6 ÐÏ ÃÅÎÅ 22000 ÇÒÉ×ÅÎØ.
- õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÄÉÆÆÕÚÉÏÎÎÏÊ ÍÅÔÁÌÌÉÚÁÃÉÉ õäí ÐÏ ÃÅÎÅ 20000 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- ôÅÌÅÖËÁ ÄÌÑ ÐÅÒÅ×ÏÚËÉ ËÏÒÍÏ× ÐÏ ÃÅÎÅ 150 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- ôÅÌÅÖËÁ ÈÏÚÑÊÓÔ×ÅÎÎÁÑ ÐÏ ÃÅÎÅ 42 ÇÒÉ×ÎÉ;
- ôÅÌÅÖËÁ ÄÌÑ ÐÅÒÅ×ÏÚËÉ ÍÏÌÏÞÎÙÈ ÂÉÄÏÎÏ× ÐÏ ÃÅÎÅ 20,4 ÇÒÉ×ÎÉ;
- äÕÈÏ×ËÁ ÐÅÞÎÁÑ ÐÏ ÃÅÎÅ 26 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- âÁË ÄÌÑ ÓÙÐÕÞÉÈ ÇÒÕÚÏ× (ÏÂß£Í 200 Ì) ÐÏ ÃÅÎÅ 19,67 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- æÏÒÍÁ ÄÌÑ ×ÙÐÅÞËÉ ÈÌÅÂÁ ÐÏ ÃÅÎÅ 1,25 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- óÅËÃÉÑ ÉÚÇÏÒÏÄÉ ¼16 (2,0È1,2Í) ÐÏ ÃÅÎÅ 56,6 ÇÒÉ×ÅÎØ;
- ÷ÅÄÒÏ ÏÃÉÎËÏ×ÁÎÎÏÅ 12ÌÉÔÒÏ× ÐÏ ÃÅÎÅ 4,8 ÇÒÉ×ÅÎØ.

ëÏÎÔÁËÔÎÙÅ ÔÅÌÅÆÏÎÙ (0562) 37-35-93; 37-35-94; 44-81-80
          áÌÅËÓÁÎÄÒ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ.
More information about the Ag-forst mailing list