IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

[Annelida] PEP Deraniyagala Commemoration volume

Teresa Darbyshire via annelida%40net.bio.net (by Teresa.Darbyshire from museumwales.ac.uk)
Tue Jun 28 02:35:26 EST 2016


Dear Annelida

Does anyone have access to this 1980 volume that could provide me with a pdf of the article by Wells?

Wells, G.P. 1980. The species problem in lugworms and other Polychaeta. P.E.P. Deraniyagala commemoration volume: 355-366.

Any help would be greatly appreciated.
Many thanks

Teresa

--

Teresa Darbyshire
Senior Marine Curator
Amgueddfa Cymru-National Museum Wales
Department of Natural Sciences
Cathays Park
Cardiff CF10 3NP
Wales, U.K.

Tel.: +44 (0) 2920 573222
Email: Teresa.Darbyshire from museumwales.ac.uk<mailto:Teresa.Darbyshire from museumwales.ac.uk>

YMWADIAD
Mae pob neges ebost a anfonir i neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei 
sganio gan systemau diogelwch awtomatig er mwyn rheoli negeseuon 
digymell a dileu cynnwys amhriodol neu beryglus. Cafodd y neges hon ei 
sganio am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd fodloni'ch hun bod y 
neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio gan 
nad yw'r Amgueddfa'n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o 
ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac 
unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a 
fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y 
neges trwy gamgymeriad, rhowch wybod i ni a chofiwch ddileu'r neges.
Safbwyntiau personol yr awdur yw'r safbwyntiau a fynegir yn y neges 
hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau'r Amgueddfa. 
Nid yw'r Amgueddfa'n atebol am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod 
a allai godi wrth drosglwyddo'r neges hon, felly na ddibynnwch ar y 
cynnwys heb geisio cadarnhad ysgrifenedig yn gyntaf.

DISCLAIMER
Email to and from Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is scanned 
by automated security systems to control unsolicited messages and 
eliminate inappropriate or dangerous content. This message was scanned 
for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself 
that the message, and all attachments, are  virus-free before use as 
the Museum accepts no responsibility for any loss or damage that might 
arise from opening the message or any attachments. This message and 
any files transmitted with it may contain confidential information 
intended only for the recipient. If you received it by mistake please 
inform us and delete the message. The views expressed in this message 
are the personal views of the author and may not necessarily represent 
those of the Museum. The Museum accepts no liability for any errors, 
corruption or omissions that might arise in transmission of this 
message, so please do not rely on the contents without seeking
confirmation in writing.

--
 Scanned by FuseMail.
More information about the Annelida mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net