mycoherbicide lab (website)

Meindert de Jong tpejong at rcl.wau.nl
Fri Jan 11 04:03:07 EST 2002


Fermentation Unit to produce Mycoherbicides:

http://www.dpw.wageningen-ur.nl/biob/organis/meindert.htm


dr ir Meindert D. de Jong
Biological Farming Systems
Marijkeweg 22
6708 PG Wageningen
The Netherlands
Fax: +31 317 478213
E-mail: meindert.dejong at biob.dpw.wau.nl
More information about the Bioforum mailing list