CALL FOR ABSTRACTS 1997-Symposium for Young Chinese Reproductive Biologists

Ji Li-Qiang ji at panda.ioz.ac.cn
Sun Jan 12 19:37:03 EST 1997


CALL FOR ABSTRACTS
1997-SYMPOSIUM FOR YOUNG CHINESE REPRODUCTIVE BIOLOGISTS

CHAIRMAN:ZHIHONG,XU;CHENG,ZHU
CO-CHAIRMAN:JINKUN,GU; SHAOBO,XIAO;ZUWANG,WANG
October 14-18,1997; Beijing, China
please see http://panda.ioz.ac.cn

More information about the Bionews mailing list