subscribe

Thomas Boyce thomasb at ento.csiro.au
Tue Sep 13 21:54:21 EST 1994


subscribe  Thomas M. Boyce
__________________________________________________________________________
Dr. Thomas M. Boyce   	    	  FAX: 61-6-2464173
Entomology, CSIRO	   	    	  Telephone: 61-6-2464159
GPO Box 1700	  	    	      Internet: thomasb at spider.ento.csiro.au
Canberra, ACT 2601	
AUSTRALIA
__________________________________________________________________________
More information about the Celegans mailing list