100M¿Õ*ä=50Ôª/Äê

Philipp Wechner philipp.wechner at uibk.ac.at
Thu Jul 25 07:25:23 EST 2002


veeeeeeeeeery interesting!

"www.idc2000.com" schrieb:

> x?*´µÄ¿Í»§£º
>
>   ÄúºÃ£¡
>
>   http://www.idc2000.com
>
>   xîÍêÉƵķ?Îñ£º
>
>     ÔÚÏßÖ§¸¶¡¢ÔÚÏßx¢2á¡¢ÔÚÏß1ÜÀí¡¢800È«1úÃâ·Ñµç»°¡¢WEBÔÚÏß*»Ì¸
>
>     ÂÛÌ3ʵʱxÉѯ¡¢1€x÷ÈËÔ±24?¡Ê±Öµ°à¡¢·?ÎñÆ÷È«Ììºò*à¿Ø ... ...
>
>   xîÓÅ»?µÄ*Û¸ñ£º
>
>     100M HTML¿Õ*ä = 50Ôª/Äê
>
>     200M HTML¿Õ*ä + 1ú*ÊÓòÃû = 150Ôª/Äê
>
>     40M ¿Õ*ä(ASP/CGI/PHP) + 40M ÆóÒµÓÊÏä + 1ú*ÊÓòÃû = 198Ôª/Äê
>
>     200M ¿Õ*ä(ASP/CGI/PHP) + 200M ÆóÒµÓÊÏä + 1ú*ÊÓòÃû = 338Ôª/Äê
>
>     400M/8Óû§ 3¬´óxÊÁÏ´«ËÍÖ??Ä = 400Ôª/Äê
>
>   ÒÔÉÏÖ»ÊÇÁãÊÛ*Û¸ñ¡£»¶Ó?Ñ¡1º£¬Ò2»¶Ó?Äú3ÉΪÎÒÃǵĴúÀíÉÌ!
>
>   ÎÒÃÇ»1Ó?¸üÓÅÖʵķ?ÎñºÍ¸üÓÅ»?2úÆ·£¬Ïê*û http://www.idc2000.com ¡£
>
>
>                  ÏÃÃÅÊ?xÖÒ?ÇæÍøÂç**ÊõÓ?Ï?1«Ë*
>
>                     ÁªÏµÈË£ºÈÄÏÈÉú
>
>                   £¨ÏêϸÁªÏµ·*Ê*2Î*ûÍøÕ*£©
>
>
>
> ---------------------------------------------------------------
> ·?µãȺ·¢ÓÊ*?,À´xÔÈí*?1€3Ìx¨*ÒÍø(http://www.21cmm.com)
>
> *øCMMÍø?£(http://www.21cmm.com)£¬3ÉÏîÄ¿1ÜÀíx¨*Ò
> ---
More information about the Cellbiol mailing list