Question about immunoprecipitation

Gloria Tabarés gtabares at fc.udg.es
Fri Feb 2 12:16:22 EST 2001--
------------------------------------------------------------------------
GLÒRIA TABARÉS
Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular
Dpt. Biologia
Facultat de Ciències
Universitat de Girona
Tel. 972 418 370
e-mail: gtabares at xamba.udg.es
-------------------------------------------------------------------------
More information about the Immuno mailing list