(none)

cjvs at PUBLIC.CC.JL.CN cjvs at PUBLIC.CC.JL.CN
Thu Feb 13 22:23:20 EST 1997


The Effects of CGRP at Spinal Level on the Development of Experimental Arthritis
 in Rat
Li Wenwu (Faculty of Basic Courses, University of Agriculture and Animal Scienc
es, Changchun 130062)
 Zhu Lixia Ji Changfu Zhang Jinling (Dept of Neurophysiology,Inst of Acupuncture, China Academy of T C M, Beijing 100700)
Transfer of Zona-free Frozen Demi-embryos in Milk Cattle
Bai Xuejin Wu Tierong Xue Jianhua Yue Kuizhong Dong YaJuan Zhang Xinhui Luo Mingjiu Huang Zhongmu Zhong Shifang (Heilongjiang Institute of Animal Science, Fulaerji, Heilongjiang 161041)
Li Hongxiang Liu Kunliang (Xinzhong Animal Husbandry farm, Qiqihaer)
Study on Gene Recombination of E.coli Heat-stable Enterotoxin Gene with K99 Gen
e and LacZ Gene
Feng Shuzhang Xu Chongbo Huang Peitang Liu Zi Zhang Yuhong Liu Xiaoming Li Fengsheng Meng Ruiqi Yao Xiangyan Zhu Ping (The Military Veterinary Institute,University of Agriculture and Animal Sciences, Changchun 130062)
A Large Babesia sp. New-found from Affected Sheep in China
Lian Can He Hucheng (Gansu General Station of Veterinary Techinic Extending, Lan
zhou 730046)
Bai Qi Han Genfeng Liu Guangyuan (Lanzhou Veterinary Research Institute, CAAS)
Construction of NDV Strain F48E8 cDNA Library from Viral Genomic RNA and from po
ly(A)+mRNA of Infected Cells
Chen Lijun (Bioengineering Lab of Anim Sci Inst, Shanghai Acad of Agri Sci, Shanghai 201106)
Wu Yantao Zhang Rukuan Liu Xiufan (Department of Veterinary Medicine,Agricultural College, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225009)
Studies on Coordinated Innoculation of Vaccines against Newcastle Disease and Infectious Bursal Disease in Chickens
Yang Zengqi Zhang Ling Wang Yunfeng Yang Jun  Li Qinfan Li Junshan Zhao Yufang (Poultry Disease Laboratory of Northwestern Agricultural University, Yangling, Shaanxi 712100)
Development of Monoclonal Antibody-Based ELISA Diagnostic Kit for Detection of Newcastle Disease
Ding Chan Yu Shengqing Liu Xuexian Zhang Yixun (The Inst of Poult Sci of Jiangsu, Yangzhou, Jiangsu 225003)
Expression of Human Immunodeficiency Virus Type 1 vpu Gene in E.coli
Liu Nan Tian Mei Jin Ningyi Guo Zhiru Tao Quanfu Yin Zhen (The Military Veterinary Institute, University of Agriculture and Animal Sciences, Changchun 130062)
Construction and Expression of PEA-recA Fusion Gene of P.aeruginosa
Liu Xiaoming Zhu Ping Liu Zi Ma Conglin Feng Shuzhang (The Military Veterinary Institute, University of Agriculture and Animal Sciences, Changchun 130062)
Establishment of Hybridoma Cell Lines Secreting McAbs against Chicken Ig and Cha
racterizations of the McAbs
Liang Rong Feng Bin Li Jianqiang (Dept of Vet Sci, Northwestern Agri Uni,Yangling, Shaanxi 712100)
Dynamics of Peripheral Blood LTR and SmIg+ BLP during the Peripartum in Sows
Liang Hongde Zang Weimin Xiao Chuanbin Li Kui (College of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002)
Microbiological Diagnosis of Canine Distemper
Fang Hongying Lu Chengping Ma Xun Chen Huaiqing (College of Veterinary Medicine,Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095)
Effects of Ractopamine on Adipose and Protein Metabolism in Finishing Yorkshire 
Swine
Xu Zirong Jing Xindong Xiao Rijin (Feed Science Insititute,Zhejiang Agricultural University, Hangzhou 310029)
Efficacy of Enrofloxacin against Experimentally Induced Colibacillosis and Staphylocosis in Chickens
Fang Binghu Zeng Zhenling Feng Qihui Chen Zhangliu (Dep of Vet Med, South China Agri Uni, Guangzhou 510642)
Attachment of the Rabbit Morulae and Early Blastocysts on the Feeder Layer
Lai Liangxue (Department of Bioengineering, Northeast Agricultural University, Harbin 150030)
Zhen Ruizhen Qin Pengchun Sun Fangzhen (Institute of Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080)
Studies on Lead-cadmium Poisoning in Sheep
Liu Zongping Ma Zhuo Li Wenfan Cheng Xuefeng (Department of Veterinary Medicine,
Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070)
Effect of Cadmium on Red Cell Immune Function of Mice and Protection of Selenium
 on It
Ma Zhuo Chen Wanfang Yu Yong (Coll of Vet Med, Nanjing Agri Uni, Nanjing 210095)
Effects of Organogermanium and MD Vaccination on Interferom and T Lymphocytes in vMDV-infected Chickens
Tang Zhaoxin Zhang Guihong Wang Zhilan (Faculty of Animal Medicine,Northeast Agricultural University, Harbin 150030)
The Secretive Characteristics of GnRH and Gonadotropins in She-goats
Zhang Xiaorong (Anim Husb and Aquacult Coll, Anhui Agri Uni, Hefei 230036)
IEF-electrophoresis Analysis of the Antigens of Sarcocystis fusiformis from Buffalo
Hu Tingjun Luo Jinyin Dong Mingxian (Institute of Traditional Chinese Vete
rinary Medicine, CAAS, Lanzhou 730050)
Appearance and decline of antibodies againstSchistosoma japonicum in goats
Cheng Tianyin (Faculty of Biology, Xinyang Normal College, Xinyang, Henan 46400
0)
Shi Baokun (Faculty of Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University)
Effects of Exogenous Hormone on Extrus and Pregnancy in Anestrus Beagle Bitches
Zhao Hongbin Hu Zhongming Zhang Yusheng (Faculty of Basic Courses,Uni of Agri and Anim Sci, Changchun 130062)
Chen Zhenwen Cui Zhonghu (Laboratory Animal Centre, Uni of Agri and Anim Sci)
The Enhancing Effect of LRH-A3 on Reproductivity in Sows
Liu Zhonglu Wang Yusen Hu Bin Zhang Jiabao Ding Guoan Guo Shunyuan
(Coll of Vet Med, Uni of Agri and Anim Sci, Changchun 130062)
Artificial Insemination of Myocastor coypus
Pan Qingjie Zhang Hongwei Tan Jinghe (Faculty of Animal Science, Northeast Agricultural University, Harbin 150030)
Gao Bing Yu Xingzhong (Heilongjiang Advanced Agricultural Research Institute of Chinese Academy of Sciences)
Relationship among Tongue Complexion, Blood Viscosity and Microcirculation in Do
nkey
Yan Zuoting Zhong Weixiong Zhou Xuehui (Institute of Traditional Chinese Veterinary Medicine, CAAS, Lanzhou 730050)
A Chinese Medicine Prescription for Hemostat on Incising Antler
Chen Jinshan Jin Yongchun Sun Lian (College of Jilin Special Agricultural Production,Jilin city, Jilin 132109)
Sun Dadan Li Jingcheng Wei Xubin Yang Chen (Veterinary College, University of Agriculture and Animal Sciences)
Effects of an Feed Additives of Traditional Chinese Medicine on Droping Calcified Antler Stump and Increasing of Pilose Antler Output in Sika Deer
Wang Jianshou Ren Jiayan Wang Jundong (Dept of Vet Med, Shanxi Agri Uni, Taig
u, Shanxi 030801)
Study on Electrocardiogram of broilers
Xia Cheng Liang Licheng Jin Jiushan Qiao Huili Wang Guoliang Wu Ling (Department of Animal Science and Veterinary Medicine, Heilongjiang August First Land Reclamation University, Mishan, Heilongjiang 158308)
A Novel Pathogen of the Violent Epidemic Disease of Penaeid Shrimps: the Discove
ry of Paramyxovirus-like Virus in the Diseased Penaeid Shrimps
Li Chengyao Yang Shenghua Yue Yuhuan Tao Zengsi  Mu Zhankun Wang Yuping Yang Zhenguo Lu Qiang Wang Zhenying (Research Center of Aquatic Animal Disease, Uni of Agri and Anim Sci, Changchun 130062)lege of Veterinary Medicine,Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095)
Effects of€  ¥ w ŒoK£eÈ!nK¹eçÈ!HW Ï `V7 ó‚KÛ  ¶‘Tà‘¶‘ÐVv™pÞ’±W6•ªK‘‡"XH4
A "XXXX»Kà	 ,  ×KÁw ,  €  Ò  x Û  ÿÿ, ÿÿC ÿÿ˜ ÿÿà ÿÿý ÿÿ§ ÿÿÄ ÿÿ ÿÿ\ ÿÿm ÿÿQ ÿÿ ÿÿà ÿÿî ÿÿ@ ÿÿ’ ÿÿ° ÿÿ ÿÿ<  ÿÿg ÿÿ¢ ÿÿõ ÿÿ ÿÿÄ ÿÿÓ ÿÿ& ÿÿ8 ÿÿ ÿÿ« ÿÿñ ÿÿH	 ÿÿ˜	 ÿÿÝ	 ÿÿ5
 ÿÿ€
 ÿÿÒ
 ÿÿï
 ÿÿD ÿÿ<D X ÿÿ¦ ÿÿ@ ÿÿo ÿÿÄ ÿÿö ÿÿH ÿÿO ÿÿ£ ÿÿ  ÿÿ ÿÿ+ ÿÿ ÿÿž ÿÿê ÿÿ= ÿÿL ÿÿ¢ ÿÿË ÿÿ÷ ÿÿ<÷ L ÿÿ| ÿÿÎ ÿÿÖ ÿÿ* ÿÿ} ÿÿ– ÿÿë ÿÿ ÿÿW ÿÿ£ ÿÿö ÿÿû ÿÿH ÿÿp ÿÿ¼ ÿÿ ÿÿ ÿÿ_ ÿÿ° ÿÿ<°  ÿÿ$ ÿÿt ÿÿ® ÿÿö ÿÿ5 ÿÿb ÿÿ· ÿÿÛ ÿÿ/ ÿÿM ÿÿŸ ÿÿ¥ ÿÿú ÿÿ ÿÿ` ÿÿÒ ÿÿ( ÿÿG ÿÿš ÿÿ<š Þ ÿÿ/ ÿÿB ÿÿj ÿÿà ÿÿ ÿÿF ÿÿ˜ ÿÿØ ÿÿƒ ÿÿ§ ÿÿŸ ÿÿ¥ ÿÿú ÿÿ ÿÿ` ÿÿÒ ÿÿ( ÿÿG ÿÿš ÿÿ<  Arial  on Red Cell Immune Function of Mice and Protection of Selenium
 on It
Ma Zhuo Chen Wanfang Yu Yong (Coll of VeMore information about the Methods mailing list