Chelex-100

chovek69 via methods%40net.bio.net (by ivanoov At gmail.com)
Fri Jan 12 04:53:09 EST 2007


Hi,
There are a lot of published protocols. Basically you should prepare
5-10 % Chelex suspension and then mix with your sample + boiling
10-20min. Below is a link to such protocol.
http://people.bu.edu/pbarber/Web%20Protocols/Chelex%20Protocol-SLB.pdf

The result depends on the type of sample, e.g tissue, body fluid etc.
If you want to detect small copy DNA this method is not appropriate.

Hope this helps a little
Giorgos Goras wrote:
> Hi. I want to use Chelex-100 (Sigma Corp.) for extraction of DNA after using liquid nitrogen. I don't know exactly what to do and how to use it. I think it needs continuous mixing and sterilization is very importrant.
> If someone could help me by giving me more details about this would help me very much. Thank you!
>
> ---------------------------------
>  ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!
>  ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíý ìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí
>  http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=grMore information about the Methods mailing list