òÉÂÏÔÉÐÉÒÏ×ÁÎÉÅ ...

Duke Paul ncs at mail.saratov.ru
Sun Apr 23 01:08:06 EST 2000


ðÒÉ×ÅÔ ×ÓÅÍ !

ðÉÛÕ ÒÁÂÏÔÕ ÎÁ ÔÅÍÕ subj. ðÏÓÏ×ÅÔÕÊÔÅ pls, ÇÄÅ ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ
ÍÁÔÅÒÉÁÌÙ (ÒÕÓÓËÉÅ ÉÌÉ ÁÎÇÌ.). éÌÉ ÇÏÔÏ× ÐÏÍÅÎÑÔØÓÑ.

With best regards, Duke Paul aka Alex WelikanovMore information about the Microbio mailing list