1998-1999 ¯d¾Ç¬ü°ê¥Í²P³W¹º¨t¦CÁ¿®y

ieftpe22 ieftpe22 at ms17.hinet.net
Tue Nov 24 20:43:16 EST 1998


1998-1999 ¯d¾Ç¬ü°ê¥Í²P³W¹º¨t¦CÁ¿®y
®y½Í·|®É¶¡ªí

¤é´Á:  1998/12/13
®É¶¡:  2:00 - 4:00 pm
Á¿ÃD:  °ª¤¤¤Î±M¬ì¥Í¥Ó½Ð¬ü°ê¤j¾Ç¶·ª¾
¥DÁ¿ªÌ: §õ¬îµÓ ¦Ñ®v

¤é´Á:  1999/01/10
®É¶¡:  2:00 - 4:00 pm
Á¿ÃD:  ¦p¦ó¿ï¾Ü»y¨¥¾Ç®Õ¤Îµu´Á½Òµ{
¥DÁ¿ªÌ: §õ¬îµÓ ¦Ñ®v/§õÀR©ú ¦Ñ®v

¤é´Á:  1999/02/14
®É¶¡:  2:00 - 4:00 pm
Á¿ÃD:  ¦p¦óÀò±o¯d¬ü¼ú§U¾Çª÷¥Ó½ÐºÞ¹D¤Î³W¹º
    * ¬ã¨s¥Í¯d¬ü¶·ª¾
¥DÁ¿ªÌ: §õ¬îµÓ ¦Ñ®v

¤é´Á:  1999/03/06
®É¶¡:  2:00 - 4:00 pm
Á¿ÃD:  ¬ü°êñÃÒ­±¸Õªº·Ç³Æ
¥DÁ¿ªÌ: ¤è§Ê½Î ³Õ¤h/§õÀR©ú ¦Ñ®v

¤é´Á:  1999/04/11
®É¶¡:  2:00 - 4:00 pm
Á¿ÃD:  ¦p¦ó¿ï¾Ü¾Ç¥ÍÂåÀø«OÀI
¥DÁ¿ªÌ: §õ¬îµÓ ¦Ñ®v/§õÀR©ú ¦Ñ®v

¤é´Á:  1999/05/09
®É¶¡:  2:00 - 4:00 pm
Á¿ÃD:  ­u¬ü¦æ«e¤§·Ç³Æ
¥DÁ¿ªÌ: §õ¬îµÓ ¦Ñ®v/ªLÄ_¥É ¦Ñ®v

¤é´Á:  1999/06/13
®É¶¡:  2:00 - 4:00 pm
Á¿ÃD:  ­u¬ü«á¾AÀ³¥Í¬¡¤§·Ç³Æ
¥DÁ¿ªÌ: §õ¬îµÓ ¦Ñ®v/ªLÄ_¥É ¦Ñ®v * °ê¥ß¤¤¥¡¹Ï®ÑÀ]¥xÆW¤ÀÀ]
  ¦a§}: ¥x¥_¥«·s¥Í«n¸ô¤@¬q1¸¹
  ¹q¸Ü: (02)2772-4724

  ¬d¸ß½Ð¬¢¡G¬ü°ê±Ð¨|«Å¾É¤¤¤ß °òª÷·|
    ¦a§}¡G¥x¥_¥«´_¿³«n¸ô¤@¬q243¸¹11¼Ó¤§1
    ¹q¸Ü¡G(02)2705-8840


More information about the Plant-ed mailing list